Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

    mot

A klí mavált os egészségügyi hatá sai

A Magyar Faluegészségügyi Tudományos Társaság X. konferenciája valamint

a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének interdiszciplináris fóruma

Semmelweis Egyetem, Nagyvárad téri Elméleti Tömb, Johan Béla terem (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 21. emelet)

2020. szeptember 30.

Online közvetítés

8:15- 9:00 Regisztráció

9:00- 9:05 Megnyitó

Levezető elnök: Prof. Dr. Cseh Károly,egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet

9:05-9:50 Prof. Dr. Haszpra László, MTA doktora, c. egyetemi tanár

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

A klí maváltozá s f izikai háttere

9:50- 10:35 Dr. Páldy Anna Ph.D. szaktanácsadó, Nemzeti Népegészségügyi Központ

A klí maválto zás h atásai a s zervezetr e

10:35-11:20 dr. Ócsai Lajos, ny. járványügyi főorvos Magyar Zoonózis Társaság főtitkára

A klímavált ozás h atása a fertőzése kre

11:20-12:05 dr. Simek Ágnes Ph.D. c. egyetemi docens Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet

A hátrányo s helyze tűek esélyei a vál tozó vil ág ban


12:05-12:50 E  béd szüne t

Levezető elnök: Prof. Dr. Szilárd István, egyetemi tanár

Pécsi Tudományegyetem, Műveleti Medicina Tanszék

12:50-13:35 Prof. Dr. Rurik Imre, egyetemi tanár

Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék

A klí mavál tozás hat ása az idősekre, krónik us betegekre

13:35-14:20 Antal Emese, dietetikus, szociológus TÉT Platform Egyesület szakmai vezetője

Klí maválto zás és táplálkozá sunk -h ogya n tudjuk óv ni a Föl det?

14:20-15:05 Dr. Csépe Péter, tudományos főmunkatárs

Semmelweis Egyetem, Népegészségügyi Intézet

Mit tehetünk a legszegényebb néprétegek védelmében?

15:05-15:50 Orbán Zsuzsanna, ny. magyartanár

Kitekintés: A rnyezeti nevelés egyes országokban

rs

A rendezvényen való részvétel ingyenes, OFTEX rendszerben való akkreditálása folyamatban van

Jelentkezés: OFTEX rendszerben vagy a www.motesz.hu oldalon online